#InPinyin Hanyu Pinyin Web API is a simple Chinese language cloud computing utility.

#InPinyin Add-ons

#InPinyin Tools

About #InPinyin